İstanbul Yoga Merkezi kuruluşudur.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1– TARAFLAR

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”) ve ekleri (EK-1 Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası), “Caddebostan İskele Sok Nil Apt No 17 D 202 Kadıköy/İstanbul” adresinde mukim “Reva Eğitim ve Yönetim, Yayıncılık, Danışmanlık Ticaret Sanayi Anonim Şirketi” ("Reva”) ile Uygulama’yı mobil cihazına indirerek ve/veya İnternet Sitesi’ni ziyaret ederek Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler (“Kullanıcı”) ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR

2.1. Uygulama:  Evde Yoga isimli mobil uygulama, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

2.2. İnternet Sitesi: http://www.yogamerkezi.com/ adresinde yer alan internet sitesini ifade etmektedir.

2.3. Kullanıcı: Uygulama’yı mobil cihazına indirerek ve/veya İnternet Sitesi’ni ziyaret ederek, Reva tarafından Uygulama’da sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

2.4. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcı’nın Uygulama’ya ve/veya İnternet Sitesi’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcı’nın bilgisinde olan bilgileri ifade eder.

2.5. Sözleşme: İşbu kullanıcı sözleşmesi ve eklerini ifade eder.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’ya yönelik olarak Uygulama’da ve/veya İnternet Sitesi’nde mevcut olan ve ileride Reva tarafından Uygulama’da ve/veya İnternet Sitesi’nde sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder.

3.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve/veya İnternet Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Reva tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4– UYGULAMA VE İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Kullanıcı haklarından yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Reva’nın sorumluğunda değildir.

4.2 Reva her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın Uygulama’dan ve/veya İnternet Sitesi’nden yararlanmasına son verebilir.

MADDE 5– HİZMETLER

Reva, Uygulama ve İnternet Sitesi aracılığıyla Kullanıcı’ya yoga, nefes ve meditasyon alanında ses kayıtları, metinler ve görüntüler vasıtasıyla, tavsiye niteliğinde zihin egzersizleri ve ilgili içerikler sağlama hizmetini sunmaktadır. Reva sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 6– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulama’da ve/veya İnternet Sitesi’ndeki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulama’da ve İnternet Sitesi’ndeki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Kullanıcı, Reva’nın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcı’ya ait, Uygulama ve İnternet Sitesi dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Kullanıcı, Reva’nın Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcı’ya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Reva’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

d) Kullanıcı, Uygulama’ya ve/veya İnternet Sitesi’ne erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçları’nı gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçları’nı kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmemekle yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçları’nın üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. Reva bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Kullanıcı, Uygulama ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanımı için kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak bildirmek ve gerektiğinde güncellemekle yükümlüdür. Kullanıcı, bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak bildirilmesinden ve bu eksik veya gerçeğe aykırı bildirimden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludur.

f) Kullanıcı’nın Uygulama’ya ve/veya İnternet Sitesi’ne girdiği bilgiler, sadece Kullanıcı’nın talebi ile değiştirilebilir.

g) Kullanıcı Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin Reva’ya ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Uygulama ve İnternet Sitesi’nin içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Reva ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına aykırı nitelikte, Uygulama ve/veya İnternet Sitesi dahilinde bulunan ses kayıtlarını, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

h) Tüm Reva ticari markaları, hizmet markaları, ticari adları, logoları, alan adları ve Reva markasının diğer özellikleri, Reva’nın yegâne mülkiyetidir. Kullanıcı, Sözleşme’nin, kendisine ticari veya ticari olmayan şekilde Reva’nın anılan marka özelliklerini kullanma hakkını vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Uygulama ve İnternet Sitesi’nde verilen fikirler, prosedürler ve öneriler modern tıbbın yerine veya bu konuda eğitim almış profesyonellerin tıbbi tavsiyeleri yerine değil, bunlara destek olma niyetiyle verilmiştir. Sağlıkla ilgili tüm konular tıbbi gözetim gerektirir. Kullanıcı Uygulama ve İnternet Sitesi’nde bahsedilen teşhisleri doğru kabul edip, önerileri uygulamaya başlamadan önce doktora danışmasının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

j) Uygulama ve İnternet Sitesi’nde bulunan görsel, hareketli, yazılı ve ses kayıtları Kullanıcıların günlük yaşamlarını kaliteli sürebilmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmış olup, sadece bilgi amaçlıdır. Kullanıcı, Uygulama tarafından sunulan ses kayıt, video, görsel ve yazılı metinlerin ve yönlendirmesi yapılan egzersizlerin tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olduğunu, içeriğin kullanımının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

k) Uygulama ve İnternet Sitesi’nde bulunan görsel, hareketli, yazılı ve ses kayıtlarının bir kısmı kişinin herhangi bir tıbbi rahatsızlığı olmadığı, bir kısmı ise doktor tarafından teşhisi konulmuş bir tıbbi rahatsızlığı olduğu varsayılarak hazırlanmıştır ve içerik kişiye özgü değildir. Kullanıcı, içeriğin kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili olarak doktoruna danışmalıdır. Kullanıcının tıbbi bir rahatsızlık, rahatsızlık geçmişi veya herhangi bir riski bulunması halinde doktor veya başka bir sağlık uzmanı tavsiyesi olmadığı sürece bu programların uygulanmaması önerilmektedir. Kullanıcı’nın sağlığı konusunda herhangi bir sorusu olması halinde, her zaman bir doktora veya başka bir sağlık uzmanına danışması gerekmektedir.

l) Uygulama hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis veya tedavisini sağlamamaktadır. Kullanıcı Uygulama’daki hiçbir programın bir doktor tarafından verilen reçete yerine geçmediğini ve Uygulama’yı kullanmanın kendi takdirinde ve sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Reva, kullanıcının seçerek uyguladığı programla ilgili olarak sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın programları önerilen şekillerde ve dikkatle uygulaması tavsiye edilir.

m) Kullanıcı, Uygulama ve/veya İnternet Sitesi’nin internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama ve/veya İnternet Sitesi içeriği görsel, hareketli, yazılı ve ses kayıtların internet bağlantısı ile görüntülendiğini, wi-fi üzerinden veya Kullanıcı’nın mobil internet paketi üzerinden internet kullanım bedellerinin tarafından karşılanacağını ve bu hususta bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

6.2. Reva’nın Hak ve Yükümlülükleri:

a) Reva Uygulama ve İnternet Sitesi’nde sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Reva bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Reva tarafından Kullanıcı’dan talep edilen ilgili değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Reva sorumlu olmayacak ve Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

b) Reva, Uygulama'da ve İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

c) Reva işbu Uygulama ve/veya İnternet Sitesi’nde mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulama’yı kullanma koşulları ile Uygulama’da veya İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulama’yı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulama’da yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulama’nın kullanımı ya da Uygulama’ya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Reva tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

d) Reva Uygulama'da ve/veya İnternet Sitesi’nde sunulan ürün ve hizmet ve içeriklerin kesintisiz ve sürekli olarak sunulması için gerekli önlemleri alacağını ve bunların herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, mümkün olan en kısa süre içerisinde duruma müdahale edeceğini taahhüt eder.

e) Reva mücbir sebepler ve iflas halleri dışında Sözleşme’ye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

f) Reva mücbir sebepler nedeniyle hizmetlerin aksaması veya kesintiye uğramasından ve Reva’nın kastı ile oluşmayan diğer her türlü neden dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 7- ÜCRETLENDİRME

7.1. Uygulamayı indirmek ücretlidir, Uygulama içi satın almalardaki ek servislere ("Evde Yoga PRO") yönelik tüm vergiler dâhil satış fiyatı için Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.

7.2. Kullanıcı Evde Yoga PRO servislerini, kullanmayı bırakmak istediğinde derhal yürürlüğe girmek üzere iptal edebilir. Uygulama içi satın almalar için Kullanıcı'nın cayma hakkı Apple App Store veya Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları’na tabidir. Bu durumda Şirket, Kullanıcı'nın satın almış olduğu hizmetlere ilişkin alacak hakkını talep ile tahsil edilmiş ödemeleri iade etmeme haklarını saklı tutar.

7.3. Kullanıcı, sürekli ücretlendirme içeren Aylık Evde Yoga PRO hizmetleri, sürekli ücretlendirme içeren Yıllık Evde Yoga PRO hizmetleri veya tek seferlik ödeme içeren Ömür Boyu Evde Yoga PRO hizmetleri arasında seçim yapabilecektir. Bu hizmetler servisin Reva veya Kullanıcı tarafından iptal edilmesine kadar devam edecektir.

7.4. Ücretler Aylık Pro hizmeti için Kullanıcı’nın ilgili hizmeti ilk talebi tarihinde ve her ay aynı gün olmak üzere Kullanıcı’nın App Store’a ya da Google Play'e bildirmiş olduğu kredi kartından tahsil edilecektir.

7.5. Yıllık Pro hizmeti de yine Kullanıcı’nın ilgili hizmeti ilk talebi tarihinde ve her yıl aynı gün olmak üzere Kullanıcı’nın App Store’a ya da Google Play'e bildirmiş olduğu kredi kartından tahsil edilecektir.

7.6. Herhangi bir surette tahsilatın yapılamaması halinde Reva, hizmet sağlamayı 10 (on) gün süre ile duraklatır ve 10 (on) günlük sürenin sonunda ücretin halen tahsil edilememesi halinde Reva, Sözleşme'yi ilgili hizmet bakımından tek taraflı olarak feshedecektir. Sözleşme'nin bu şekilde feshi halinde Kullanıcı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Reva’nın, Sözleşme’nin bu şekilde sonlandırılması sebebiyle uğradığı zararı tazmin hakkı saklıdır.

7.7. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından vergi oranlarında yapılan değişiklikler sebebiyle fiyatta bir artış olması halinde Kullanıcı bu farkı Reva tarafından herhangi bir bildirim yapılmamış olması halinde dahi üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.8. Kullanıcıların fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir (fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması durumları gibi). Kullanıcı’nın ödeme metotları iptal edildiyse (örn: kayıp veya çalınma), onaysız kapanma veya kullanıcı adı – şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali ihtimalini fark etmişlerse, derhal Reva'yı veya ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidirler. Bu tip bilgilerin değişikliği Apple App Store veya Google Play Store’ un satın alıma bağlı olan güvenlik sayfasından yapılabilir. Eğer Kullanıcı, yukarıda bahsedilen bilgilerden herhangi birini sağlamazsa, Evde Yoga PRO servisini yukarıda belirtildiği şekilde sonlandırmadığı sürece Evde Yoga Pro servisinin her kullanılışında fatura hesabı üzerinden ödeme almaya devam edeceğini kabul eder.

MADDE 8- KULLANICININ CAYMA HAKKI

8.1. Kullanıcının cayma hakkı, yalnızca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüketici sıfatındaki Kullanıcılar için geçerlidir.

8.2. Kullanıcı’nın dilediği zaman Uygulama’dan ayrılarak veya Uygulama’yı mobil cihazından kaldırarak cayma hakkı bulunmaktadır.

MADDE 9- LİSANS

Kullanıcı, Uygulama ve/veya İnternet Sitesi üzerinden bilgi ve içerik göndererek, Reva’ya bu bilgi ve içeriklerin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız lisans vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 10- GİZLİLİK

Reva, Kullanıcı’yla ilgili bilgileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin EK-1 bölümünde yer alan ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Reva, Kullanıcı’ya ait kişisel bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

MADDE 11- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uygulama ve İnternet Sitesi'nin (genel görünüm, tasarım, metin, ses kayıtları, görsel ve işitsel imgeler, logo, ikon, video klipler, ticari marka, hizmet markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılımın yapısı, düzeni, kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Reva’ya aittir ve/veya Reva tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Reva’ya ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, aktarılamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Sözleşme kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz; aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Reva’nın uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Reva’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 12- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

12.1. Reva, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme'yi veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir.

12.2. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

12.3. İşbu Sözleşme’de maddi bir değişiklik yapılmadan 1 (bir) hafta öncesinde,  Kullanıcı’ya yapılacak değişiklik e-posta veya Uygulama bildirimleri yoluyla bildirilecek, değişiklikler yapıldıktan sonra Kullanıcı tarafından Uygulama’nın kullanmaya devam edilmesi halinde değişikliklerin kabul edildiği varsayılacaktır.

MADDE 13- SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI VE FESİH

13.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulama’ya ve/veya İnternet Sitesi’ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
13.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere, kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Reva, Kullanıcı’nın Uygulama’yı ve İnternet Sitesi’ni kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Reva tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Reva tarafından feshedilebilecektir. Kullanıcı’nın bu nedenle Reva’dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

MADDE 14- SÖZLEŞMENİN YORUMU

14.1. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi, işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

14.2. Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası da işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.

MADDE 15- MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebepler, Sözleşme’nin imzalandığı tarihte öngörülmesi mümkün olmayan ve Taraflar’ın dahli olmaksızın gelişen ve Taraflar’ın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumlulukları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar ile altyapı sorunları, internet hatları, uydu veya yer bağlantılarında, haberleşme şebekeleri veya cihazlarında meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintileri veya benzeri halleri; Apple App Store veya Google Play Store kaynaklı problemler; Reva’nın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, İnternet Sitesi ve/veya sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Reva’nın makul kontrolü haricinde gelişen ve Reva’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olayları ve kanunda sayılan mücbir sebep durumlarını ifade eder. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 16- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 17- YÜRÜRLÜK

17.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

17.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın üyelik talebine elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

17.3. İşbu Sözleşme 17 (onyedi) madde ve 1 (bir) adet Ek sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcı’nın Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde yer alan Sözleşme’yi onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

EK 1 – KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nın amacı, Reva mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya http://www.yogamerkezi.com/ internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) tarafından “Caddebostan İskele Sok Nil Apt No 17 D 202 Kadıköy/İstanbul” adresinde mukim “Reva Eğitim, Yönetim, Yayıncılık, Danışmanlık, Organizasyon Sanayi Anonim Şirketi” (“Reva”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları düzenlemektir. Kullanıcılar, Uygulama’yı indirdiğinde ve kullandığında ve/veya İnternet Sitesi’ni kullandığında Kullanıcıların 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel veri olarak nitelendirilen bilgileri (“Kişisel Veri”), Reva tarafından bu işle görevlendirilmiş çalışanlarca, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Reva kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da, Uygulama ve İnternet Sitesi’ni kullanarak işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme’de yer alan tanım ve hükümler işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası bakımından da geçerli olacak ve iş burada yer almayan hükümler bakımından Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Veriler işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe Kanun çerçevesinde işlenebilecektir.

Kişisel Veriler, Reva tarafından sunulan hizmetlerden Kullanıcıları faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, hizmetlerin Kullanıcıların beğeni ve ihtiyaçlarına göre uyarlanması, bilimsel ve istatistiki çalışmalar, Reva’nın stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Uygulama veya İnternet Sitesi ile ilgili teknik sorunların çözülmesi ve anonim olarak pazarlama ve reklam amaçlarıyla Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme hükümleri dâhilinde, anonimleştirilerek işlenecektir. Yine aynı amaçlar ile Kişisel Veriler Reva çalışanları, tedarikçileri, yetkilileri, hissedarları, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veriler; Reva’nın ilgili çalışanı tarafından, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, e-posta, yazı, telefon, form ve benzeri yollar ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Veriler; yukarıda açıklanan nedenler ile Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmaktadır.  Kişisel Verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasının hukuki sebebi esas olarak Reva tarafından Kanunun cevaz verdiği ölçüde bu yol ile sunulan hizmetlerin geliştirilmesidir.

Kişisel Verilerin sahipleri olan Kullanıcıların, bunlara ilişkin taleplerini e-posta yolu ile Reva’ya aktarmaları halinde, en geç otuz gün içerisinde kendilerine yanıt verilecek olup, Kişisel Veri sahipleri:

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 haklarına sahiptir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Reva’nın, Kullanıcı tarafından Uygulama’ya ve/veya İnternet Sitesi’ne kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır.  Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Reva’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

2. Reva, Uygulama ve İnternet Sitesi kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan Kişisel Verileri ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklığı olan üçüncü şahıslar ile paylaşacağını taahhüt eder.  Kullanıcı da bu bilgilerin Uygulama ve İnternet Sitesi’nin amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder.

3. Reva, Uygulama ve/veya İnternet Sitesi kapsamında elde edilen verileri, kendisine veya iş ortaklığı olan diğer kişi ve kurumlara ait olan sunuculara aktarma hakkına sahiptir. Uygulama ve/veya İnternet Sitesi kapsamında elde edilen bilgiler Reva ve iş ortaklığı olan diğer kişi ve kurumlar tarafından, Kullanıcı’nın kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın çeşitli istatistiki değerlendirmeler, pazarlama ve reklam faaliyetleri, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. Kullanıcı, kişisel bilgi ve verilerinin anılan amaçlarla iş ortaklığı olan üçüncü şahıslarla paylaşılmasına muvafakat etmektedir.

4. Uygulama veya İnternet Sitesi’ndeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulama veya İnternet Sitesi’nde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Reva gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri ayrıca, Reva tarafından Kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

5. Reva tarafından Uygulama veya İnternet Sitesi içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Reva ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu Kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.

6. Kullanıcı’nın Uygulama’yı silmesi veya üyeliğini sona erdirmesi durumunda, Kullanıcı Verileri takip eden 1 (bir) yıl süre ile Reva veri tabanında saklanacaktır.

7. Reva, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Kullanıcı’nın IP adresinin, giriş bilgilerinin, konum bilgilerinin, tarayıcısının türünün ve versiyonunun, tarayıcının eklenti türlerinin ve versiyonlarının, işletim sisteminin ve platformunun, İnternet Sitesi aracılığıyla eriştiği URL adres dizilerinin, ziyaretiyle ilgili bilgilerin, incelediği ya da aradığı ürünlerin, indirme hatalarının, belirli sayfaları ziyaretlerinin ve sayfa etkileşiminin sürelerinin bilgilerinin bilgilerini toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır. Reva, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri kullanıcı deneyimlerini geliştirmek, Kullanıcı’ya ihtiyacına göre düzenlenmiş bilgi, içerik ve teklif sunmak için üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

8. Reva, Uygulama ve İnternet Sitesi içerisinde başka sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcı’yı reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü partilerin sitesine yönlendirebilir. Reva, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

9. Reva aşağıda sayılan hallerde ise işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

•Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

•Reva’nın, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller,

•Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,

•Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

•Reva’nın ve/veya iş ortaklığı olan üçüncü şahıs ve kurumların haklarını ve mülkiyetini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

10. Reva kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

11. 6698 Sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili talepler Kullanıcı tarafından Reva’ya iletilebilecektir. Kullanıcı, bu minvalde talebini yazılı ve imzalı olarak Reva'nın yukarıda belirtilen adresine veya evdeyoga@yogamerkezi.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir. Posta yoluyla yapılan taleplerde PTT sebebiyle oluşan aksaklıklardan veya e-posta ile yapılan taleplerde elektronik ortamda oluşan aksaklıklardan ötürü talep Reva'ya ulaşmaz ise, Kullanıcı Reva'nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

12. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası, Uygulama ve İnternet Sitesi’nin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

13. Reva, işbu hükümleri dilediği zaman Kanunun cevaz verdiği ölçüde, Sözleşme’de yer alan değişiklik hükümleri çerçevesinde Uygulama’da ve/veya İnternet Sitesi’nde yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Kullanıcı kendisine Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erse dahi sonrasında, Reva ve/veya Reva iştirakleri tarafından pazarlama ve reklam amaçlı elektronik posta, kısa mesaj ve sair iletişim vasıtaları ile başkaca bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla ileti gönderilebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı her zaman bu konuda verdiği onayı geri alma hakkına sahip olup, bu konuda evdeyoga@yogamerkezi.com elektronik posta adresine e-posta ile talebini iletebilir.

 

 

T/F: 02163688482  basvuru@yogamerkezi.com ayca.gurelman@gmail.com

İrtibat Ofisi: Balat Mah. Hızır Çavuş Mescidi Sok No 40 A Fatih / İstanbul

 

 

Copyright 2001

İstanbul Yoga Merkezi